Bestuur

Ondernemersfonds Groningen

Eric Bos

bestuurslid

E.H. Bos is voorzitter van de Groningen City Club (GCC).

Ondernemersfonds Groningen

Tom Nicolai

secretaris

Mr. T.S. Nicolai is als advocaat werkzaam bij Yspeert Advocaten en Notarissen.

Ondernemersfonds Groningen

Xandra Groenewold

voorzitter

Mevrouw A.A. Groenewold houdt zich bezig met strategische communicatie en stakeholdermanagement.

Ondernemersfonds Groningen

Peter Scheij

penningmeester

Drs. P.G.N.A. Scheij is directeur Bedrijven van de Rabobank Stad en Midden Groningen.

Ondernemersfonds Groningen

Jan Gerbrand Krol

fondsmanager

Met ingang van 01-08-2022 vervult Jan Gerbrand de functie van fondsmanager.

Ondernemersfonds Groningen

Harry Bouma

bestuurslid

S.H. Bouma is voorzitter van Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO).

Ondernemersfonds Groningen

Erna de Boer

Bestuurssecretiaat

Mevrouw H.P. de Boer ondersteunt het bestuur en verzorgt het administratieve proces van aanvragen en uitbetalingen.

Bestuur

Het bestuur van Ondernemersfonds Groningen kent statutair 5 leden en bestaat in grote meerderheid uit vertegenwoordigers van Groningse OZB-plichtigen. Het bestuur werkt met portfolio’s, elk bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met een nader af te bakenen deel van het werkgebied.
Het bestuur is op basis van coöptatie samengesteld en de leden werken zonder last en ruggespraak.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:   

  • Xandra Groenewold, onafhankelijk voorzitter
  • Tom Nicolai, onafhankelijk secretaris
  • Peter Scheij, onafhankelijk penningmeester
  • Eric Bos, lid, namens de gezamenlijke bedrijvenverenigingen
  • Harry Bouma, lid, namens de gezamenlijke bedrijvenverenigingen

Het bestuur wordt bijgestaan door een fondsmanager, Jan Gerbrand Krol, en een secretariaat, Erna de Boer.

De onafhankelijke bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een verlengingstermijn van 4 jaar. De leden namens de bedrijvenverenigingen worden benoemd voor een periode van 2 jaar met een mogelijke verlenging van 2 jaar. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden zodat voorkomen wordt dat het collectieve geheugen wegvalt. Herbenoeming is slechts mogelijk vanuit overwegingen van continuïteit, kennis en netwerk.

Kerntaken zijn:

•  Stimuleren van collectieve ondernemersinitiatieven die het ondernemersklimaat ten goede komen;
•  Transparant maken van de trekkingsrechten voor verenigingen en/of samenwerkingsverbanden;
•  Honoreren van aanvragen voor trekkingsrechten;
•  Uitvoeren van onderzoek naar de effecten van het Ondernemersfonds Groningen;
•  Verantwoording afleggen over de besteding van de verkregen middelen;
•  Verbetering van de samenwerking tussen ondernemingen en het gemeentebestuur.