Bestuur en Raad van Advies

Ondernemersfonds Groningen

Eric Bos

bestuurslid

E.H. Bos is voorzitter van de Groningen City Club (GCC).

Ondernemersfonds Groningen

Rens Barendregt

secretaris

Mr. L.A.M. Barendregt is als advocaat werkzaam bij Yspeert VWL Advocaten en Notarissen.

Ondernemersfonds Groningen

voorzitter

Vacature

Ondernemersfonds Groningen

Peter Scheij

penningmeester

Drs. P.G.N.A. Scheij is directeur Bedrijven van de Rabobank Stad en Midden Groningen.

Ondernemersfonds Groningen

Jan Gerbrand Krol

fondsmanager

Met ingang van 01-08-2022 vervult Jan Gerbrand de functie van fondsmanager.

Ondernemersfonds Groningen

Klaas Holtman

bestuurslid

K.J. Holtman is voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST.

Ondernemersfonds Groningen

Ben Kievitsbosch

bestuurslid

Mr. B.F.M. Kievitsbosch is advocaat/partner bij BENK Advocaten.

Ondernemersfonds Groningen

Harry Bouma

bestuurslid

S.H. Bouma is voorzitter van Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO).

Ondernemersfonds Groningen

Henk Broekema

bestuurslid

Mr. H.A. Broekema is voorzitter van de Bedrijvenvereniging Haren.

Bestuur

Het bestuur van Ondernemersfonds Groningen kent statutair 7 leden, er is geen maximum, en bestaat in grote meerderheid uit vertegenwoordigers van Groningse OZB-plichtigen. Het bestuur werkt met portfolio’s, elk bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met een nader af te bakenen deel van het werkgebied.
Het bestuur is op basis van coöptatie samengesteld en de leden werken zonder last en ruggespraak.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:   

  • Onafhankelijk voorzitter, vacature
  • Rens Barendregt, secretaris, namens de bedrijvenverenigingen
  • Peter Scheij, penningmeester, namens de grote ondernemingen
  • Eric Bos, lid, namens Groningen City Club
  • Harry Bouma, interim voorzitter, namens Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO) en de buitenwinkelgebieden
  • Ben Kievitsbosch, lid, namens Vereniging Bedrijven Noordoost (VBNO)
  • Klaas Holtman, namens Bedrijvenvereniging WEST
  • Henk Broekema, namens Bedrijvenverening Haren (BVH)

Het bestuur wordt bijgestaan door een fondsmanager, Jan Gerbrand Krol, en een secretariaat, Erna de Boer.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een verlengingstermijn van 4 jaar. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden zodat voorkomen wordt dat het collectieve geheugen wegvalt. Herbenoeming is slechts mogelijk vanuit overwegingen van continuïteit, kennis en netwerk.

Kerntaken zijn:

•  Stimuleren van collectieve ondernemersinitiatieven die het ondernemersklimaat ten goede komen;
•  Transparant maken van de trekkingsrechten voor verenigingen en/of samenwerkingsverbanden;
•  Honoreren van aanvragen voor trekkingsrechten;
•  Uitvoeren van onderzoek naar de effecten van het Ondernemersfonds Groningen;
•  Verantwoording afleggen over de besteding van de verkregen middelen;
•  Verbetering van de samenwerking tussen ondernemingen en het gemeentebestuur.
 

Adviesraad

De adviesraad van Ondernemersfonds Groningen bestaat uit vertegenwoordigers van betalers van OZB op niet-woningen. De adviesraad beoogd een breed college te zijn, dat bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen in de stad. Zo zijn leden van winkeliers- en ondernemersverenigingen lid, maar ook die van collectieve onderwijs, sport- en cultuurverbanden. In de statuten is vastgelegd dat iedere aan Het Fonds deelnemende organisatie recht heeft op een zetel in de adviesraad.
De adviesraad vormt onder meer de informatieschakel tussen het ondernemersfonds en de ondernemers in de stad. De adviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

De adviesraad bestaat uit:

Vacature (voorzitter)
Frits van der Heide (lid)
Vacature